Nr. Snede - Lukket Fængsel
Vejledning til indsatte

Adresse
Vejlevej 45, 8766 Nørre Snede, Tlf. 72 55 59 00

Telefon
Der er IP telefoni på afdelingerne. Man har 2x8 min opkald fra kontoret om ugen, indtil man har fået godkendt det første IP nummer eller max 4 uger efter man er ankommet.

Udlukning
Hverdage kl. 07.00 – Weekend kl. 08.00

Indlukning
Hverdage og weekend kl. 21.00

Post/pakker
Post afleveres til personalet senest kl. 20.00 aftenen før det skal sendes. Tilsendt post udleveres ved arbejdstids ophør. Husk at påføre afdeling. Pakker må ikke indeholde nydelsesmidler.
Der udleveres aviser hverdag efter arbejdstidsophør, og de må ikke fjernes fra fællesarealerne. Post åbnes i påsyn af personalet. Post fra advokat/politi/myndigheder samt DFK udleveres uden kontrol.

Anmodning
Indsatte der ønsker samtale med inspektør, forsorg, afdelingsleder m. fl. skal udfylde en anmodningsseddel, der afleveres til personalet. Emnet for samtalen skrives på sedlen.

Læge/sygeplejerske
Lægen kommer normalt en gang om ugen (torsdag)
Nye indsatte bliver ved indsættelsen forespurgt om de ønsker lægefremstilling ved først kommende lejlighed. Der er sygeplejerske tilstede på hverdage i løbet af formiddagen. Ved sygdom skal sygemelding afgives til personalet senest kl. 07.30 Sygemelding eftermiddag gives på afdelingen, men det er dog kun sygeplejersken, der kan sygemelde den indsatte. Ved sygdom skal man blive på egen stue, med ulåst dør, indtil arbejdstids ophør. Sygemeldte må ikke deltage i fritidsaktiviteter. Vedr. Medicinudlevering Se faste tider på opslagstavlen på afdelingen.

Tandlæge
Man kan komme til tandlæge efter en konkret vurdering jf. gældende regler. Bla. ved akut behov el. andet problem. Spørg personalet. Tandlægen er fortrinsvis tilstede på torsdage.

Arbejde
Der er arbejdspligt på afdelingerne. Montagearbejde, produktionsarbejde, udvendig vedligeholdelse af bygningerne, snerydning, græsslåning osv.
Du skal starte på arbejde på 2. dag fra indsættelse.

Arbejdstøj
Arbejdstøj kan i begrænset omfang lånes af fængslets depot. Dersom egen beklædning benyttes, gøres det klart at fængslet ikke erstatter beklædning, ure, smykker og.lign, som ødelægges under arbejde. Der skal benyttes værnesko, disse vil blive udleveret på montagen.

Undervisning
Der vil sideløbende med arbejde være mulighed for undervisning i skolen, i form af et begrænset antal lektioner om ugen. Ønske om undervisning siges til kontaktpersonen eller der kan skrives en anmodningsseddel til skolen.

Forplejning
Du skal selv holde dig med kost, og ting til personlig hygiejne m.v. Varer bestilles igennem købmandsordningen. Anstalten sørger for mad på ankomstdagen, hvis man ønsker dette.

Købmand
Der er købmand 2 gange om ugen tirsdag og torsdag. Bestillingsseddel til tirsdag afleveres torsdag og seddel til torsdag afleveres tirsdag.

Løn
Der udbetales dusør og kostpenge hver torsdag efter arbejdstidsophør på konto.

Kontaktperson
Ved ankomst tildeles du en kontaktperson blandt personalet. Denne skal du tale med om f.eks. sociale spørgsmål, afsoningsforløb og uddannelse. Hvis der er hastende problemer kan du altid henvende dig til personalet på afdelingen.

Socialrådgiver
Der vil i hverdagene være mulighed for at tale med socialrådgiveren på kontoret. Husk at skrive anmodningsseddel.

Besøg
Besøgende skal have tilladelse fra Statsfængslet før første besøg kan bestilles. Der skal indhentes besøgstilladelse. Ansøgninger ligger på afdelingskontoret. Man skal selv afsende ansøgningsskemaet til sine pårørende. Besøgsbestilling på tlf: 72 55 60 77 (se tider for bestilling under besøgmenuen) Indsatte må medtage 1. stk cd/dvd ved besøg. Parfume olign der indleveres ved besøg skal være i plomberet/uåbnet emballage.

Besøgstider
Se tider for besøg under Lukket afdeling/besøg

Madvarer og cigaretter må medtages ved besøg. Disse må dog ikke bringes med tilbage på afdelingen efter besøg.

Playstation / Pool
Der kan lejes playstation for 1 uge af gangen. Udlejning/aflevering hver søndag kl. 10-12. Forsent aflevering/fornyelse udløser karantæne.
Playstation lejes personligt og må ikke udlånes til andre indsatte.
Poolkøer og kugler samt ekstra PS2 joystick kan lånes på kontoret. Afleveres ved hver dag inden kl. 21 ellers giver det karantæne.

Bibliotek
Det er muligt at låne bøger. Kontakt personalet hvis du ønsker at låne.

Alkohol og euforiserende stoffer
Besiddelse eller indtagelse af spiritus og narkotiske stoffer samt medicin, der ikke er ordineret af fængselslægen er forbudt og der vil forekomme en disciplinær reaktion.

Forhold på afdelingen
Det er forbudt at gå på anden afdeling. Der skal ved arbejdstids begyndelse være rimelig orden på stuen.
Personalet afgør hvad rimelig orden er. Stuerne bliver dagligt kontrolleret, og findes der uregelmæssigheder skal disse rettes efter personalets anvisninger.
Der Der må ikke flyttes om på inventaret på stuen. Billeder og lign. må kun ophænges på listerne og på opslagstavlen. Afdelingens køkken skal efterlades i orden efter brug. Når stuen forlades skal lyset, tv og andre elektriske apparater være slukket. Ligeledes skal radiatoren være slukket hvis vinduet står åbent. Ellers vil der forekomme en disciplinær reaktion.

Effekter og TV / Anlæg
Eget tv må ikke medbringes, der kan lejes tv på afdelingen for 42 kr. pr. uge, incl. betalingskanaler.
Du må max have 30cd’er/ playstation spil/ dvd’er uden cover. Der henstilles til ikke at spille for højt, eller for åben dør. Der må ikke medbringes dyne, pude, tæpper og sengetæpper pga. brandfare. Bedetæpper tages der stilling til i det konkrete tilfælde. Effekter der ikke må udleveres opbevares på fængslets depot.

Køb af elektriske apparater
Der kan købes barbermaskine, trimmer eller ventilator igennem depotet. Udleveres kun hvis der er penge nok på din konto.

Rygning
Der er rygeforbud indendørs.

Gårdtur
Tilmelding sker på kontoret. Se tider på opslagstavlen.

Kondi / sal
Tilmelding sker på kontoret. Se konditider på opslagstavlen på afdelingen. OBS. Varierer fra dag til dag.

Beboermøde
Der holdes beboermøde én gang om måneden, eller efter behov, hvor der drøftes relevante problemer. Afdelingen vælger 1 talsmand, der har mulighed for at mødes med fængslets ledelse og de øvrige talsmænd.

Arbejdstider
Kl. 08.00 – 14.45, fredag kl. 14.15. Frokostpause kl. 11.50 til 12.30 som afholdes på afdelingen.

Medicintider
Der er udlevering af medicin morgen, middag, aften og til indluk (nat) Se opslag med tiderne på den afdeling du ankommer til.

Såfremt man kommer for sent til medicin kan det medføre en disciplinær reaktion.

Depot
Der bliver udleveret sengelinned og håndklæder. Man står selv for vask af dette. Diverse værdigenstande skal omkring depotet og registreres samt undersøges inden udlevering. Det er depotet som udlever effekterne.

Frisør
Tilmelding til afdelingspersonalet. Max 1 gang om måneden. Du skal selv betale 90 kr. som trækkes fra din konto.

Præst
Der er mulighed for at tale med præsten, skriv en anmodningsseddel hvis man ønsker dette.

Penge
Stf. Midtjylland, lukket afd. er et pengeløst fængsel.
Der må medtages kr. 300,00,- på en § 31, samt dagsudgange i lommepenge, kr 500,- på en 24 timers udgang og kr 800,00,- på en weekend-udgang.