Nr. Snede - Lukket Fængsel
Hvad må du medbringe?

Reglerne om genstande findes i straffuldbyrdelseslovens § 36, og i de forskrifter der af Direktoratet for Kriminalforsorgen er udfærdiget i medfør af loven, dvs. i en bekendtgørelse (genstandsbekendtgørelsen) samt en vejledning.

Adgangen til at medtage, besidde og råde over egne genstande

§ 1.
Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.
1 Jfr.
Begrænsning i adgangen til at få udleveret genstande

§ 2.
Efter genstandsbekendtgørelsen må følgende genstande ikke udleveres til indsatte:

 • 1) Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.
 • 2) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.
 • 3) Alkohol.
 • 4) Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande.
 • 5) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende.
 • 6) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen.
 • 7) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen.
 • 8) Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nød-vendige undersøgelser af genstanden.
 • 9) Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte.
 • 10) Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende.
 • 11) Mobiltelefon, trådløs telefon, personsøger og lignende.
 • 12) Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre.
 • 13) Tøj og lignende genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans, som indsatte har mulighed for at bære på sig i institutionen.
 • 14) Proteinpulvere og lignende, der må antages at have som særligt formål at virke muskelopbyggende, medmindre der er tale om et produkt, som er indkøbt i institutionens butik eller ved institutionens foranstaltning.

Stk. 2.

Af ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn gælder følgende med hensyn til udlevering af genstande, der opbevares af institutionen, og som er omfattet af stk. 1:
Genstande, der er omfattet af stk. 1 nr. 12, herunder rockerveste og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for personalet og medindsatte, kan ikke udleveres af personalet til den indsatte i forbindelse med, at den indsatte skal på udgang og lignende.

Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 13, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvor den indsatte ledsages af personalet.

Side 2 af 5
Andre genstande, der er omfattet af stk. 1, kan udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder med hensyn til udlevering af genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 13 i forbindelse med uledsaget udgang.

Stk. 3.
I lukkede fængsler og i arresthuse (Københavns Fængsler) må der ikke udleveres genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende.3 Disse genstande kan dog udleveres under udgang.

Stk. 4.
I lukkede fængsler og i arresthuse (Københavns Fængsler) må der desuden ikke udleveres telefon, telefax, computer eller pas. Såfremt særlige uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor, kan indsatte i lukkede fængsler låne computere indkøbt af institutionen og opstillet i skolens regi. Indsatte, der ikke har mulighed for at udarbejde skriftlige opgaver m.v. inden for det tidsrum, hvor disse lokaler er tilgængelige, kan undtagelsesvis få tilladelse til at få udleveret en computer til opstilling på egen celle. Herudover kan Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, i ganske særlige tilfælde tillade udlevering af computer til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse (Københavns Fængsler).

§ 3.
Herudover må indsatte i lukkede fængsler ikke medtage, besidde eller råde over

 • 1) Fjernsyn, DVD- og CD afspillere, spillekonsoller, radioer og lignende.
 • 2) Andre genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier.
 • 3) Tilbehør til genstande som ovenfor nævnt, jfr. § 6

§ 4.
Efter genstandsbekendtgørelsen kan fængslet fastsætte yderligere begrænsninger. Det bestemmes derfor, at følgende genstande ikke kan udleveres til indsatte:

 • 1) Kufferter, tasker og lign.,
 • 2) Madrasser, dyner og hovedpuder,
 • 3) Møbler,
 • 4) Kondiredskaber,
 • 5) Hobbyværktøj og lignende, afdelingslederen kan dog efter en konkret vurdering give tilladelse
 • 6) Knive, herunder lommeknive,
 • 7) Sakse,
 • 8) Spraydåser med drivmidler,
 • 9) Joystick udformet som pistol,
 • 10) Udstyr, der kan bruges til sporing af eller indgreb i radiokommunikation og lignende,
 • 11) Udstyr, der kan benyttes til sporing af eller indgreb i anlæg, installationer eller apparater til ordens- og sikkerhedsmæssig brug.
 • 12) Hejseværker og lignende,
 • 13) Optegnelser både i papirform og i anden form vedrørende personalets adresser, telefon- numre, familiemæssige forhold mv.,
 • 14) Genstande, der kan benyttes til tatovering og piercing og lignende,
 • 15) Ure, smykker og lign. af større samlet værdi end 10.000 kr.,
 • 16) Kørekort,
 • 17) Sygesikringsbevis og værdipapirer,
 • 18) Husdyr,
 • 19) Personlige papirer herunder domsudskrifter
 • 20) Potteplanter

Stk.2.
De under stk. 1, pkt. 1 og 20 nævnte genstande kan udleveres i forbindelse med udgang.

§ 5.
Fængslet kan herudover bestemme, at bestemte genstande ikke kan udleveres til en indsat, hvis udlevering konkret er uforenelig med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 2.
Afgørelser om udlevering af genstande træffes af afdelingslederen eller dennes stedfortræder.