Nr. Snede - Lukket Fængsel
Besøg


Bestilling af besøg
Du kan bestille et besøg ved at ringe på telefon 72 55 60 77 fredag og søndag mellem kl. 16 og 18. Der kan kun bestilles besøg via telefon på disse tidspunkter og altså ikke i forbindelse med besøg.

Besøgsansøgning
Ansøgninger om besøg kan modtages ved at den pårørende

Besøgstider
Indsatte har mulighed for at modtage besøg på følgende tidspunkter

 • Onsdag 15.00 – 20.30
 • Lørdage: 08.30 – 15.45
 • Visse helligdage (ikke almindelige søndage): Kl. 08.30 - 15.45
Generelle regler vedr. besøg
 • Indsatte har ret til besøg mindst 1 gang ugentligt af mindst 1 times varighed.
 • Der kan ifølge bekendtgørelsen internt i fængslet fastsættes begrænsninger i forhold til antallet af personer, der samtidig kan være godkendte besøgende til en indsat, og i forhold til hvor mange personer der samtidig kan aflægge besøg hos den indsatte.
 • Der kan endvidere fastsættes regler om, at der skal medbringes legitimation i forbindelse med besøg i institutionen.
 • Der er rygeforbud indendørs i Kriminalforsorgens institutioner.

 

I det følgende fremgår, hvad der internt er fastsat i Nr. Snede fængsel (lukket afdeling)

 • Se nærmere regler om besøg i besøgsvejledningen
 • I lukket afsnit må hver indsat max have 20 godkendte besøgstilladelser på samme tid.
 • Såfremt en indsatte (med 20 godkendte besøgende) ønsker at udskifte en allerede godkendt besøgende med en ny besøgende, og herefter ønsker at skifte tilbage til den førstnævnte, bør den indsatte forud herfor gøres opmærksom på, at den besøgende skal godkendes på ny – hvilket kan medføre en godkendelsestid på op til 3 måneder.
 • På baggrund af pladsforholdene kan der max samtidig aflægges besøg af 2 personer i besøgsrum 1, 2 og 3. Samt 4 personer i besøgsrum 4 og 5.
 • Børn under 18 år skal have særskilt besøgstilladelse og der skal udfyldes en fuldmagt og ansøgning pr. barn.
 • Den besøgende får udleveret besøgstilladelse ved første besøg, husk billedlegitimation.
 • Den besøgende skal medbringe besøgstilladelse og billedlegitimation, se i øvrigt vejledning i forbindelse med besøg.
 • Medbringer den besøgende ikke besøgstilladelse og billedlegitimation, kan besøget afvises.
 • Anmodningsskema om besøgstilladelse og "Vejledning for besøgende" udleveres af personalet.
 • Langtidsindsatte med dom på 8 år eller derover kan hver måned få et besøg á 4 timer.
 • Besøg kan nægtes hvis det efter et konkret skøn findes formålstjenligt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde.
 • Besøg er i almindelighed uoverværet.

Besøgsrum
Fængslet har 5 besøgsrum. Disse er placeret i en bygning adskilt fra afdelingerne, hvor de indsatte bor. Besøgsrummene er indrettet med sovesofa, bord og stole. Der er et fjernsyn i alle besøgsrum. Der er 2 store besøgsrum og 3 mindre. Der er rygeforbud i alle besøgsrum.

De store besøgsrum er et såkaldt børneaktivitetsrum, som er særlig indrettet til børn og det er først og fremmest til besøg med børn.

På grund af pladsforholdene gives der normalt kun tilladelse til, at højest 4 personer kan besøge den indsatte samtidig, hvis der er booket besøg i et stort besøgsrum. I de små besøgsrum kan højest 2 personer besøge den indsatte samtidig. Dette gælder uanset om de besøgende er børn eller voksne.

Besøgstilladelse
Forud for det første besøg, skal den/de besøgende godkendes af fængslet, før besøgstilladelse kan gives. Inden tilladelse til at besøge en indsat i et lukket fængsel eller et arresthus meddeles, skal der til brug for sagen almindeligvis indhentes oplysninger om ansøgeren i Det centrale Kriminalregister.

Ved eventuelt afslag kan den indsatte som hovedregel ikke få oplyst den præcise grund til afslaget pga. tavshedspligt, men den indsatte vil få klagevejledning.

Ved behandlingen af sager om besøgstilladelse er såvel den indsatte som den, der ansøger om besøgstilladelse, parter i sagen. Dette indebærer, at begge skal have direkte meddelelse om sagens afgørelse, og at begge har partsbeføjelser efter forvaltningsloven, herunder adgang til partsaktindsigt, ret til partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Hvis et afslag på besøgstilladelse er begrundet i fortrolige forhold vedrørende den ene part, f.eks. oplysninger om sigtelse for strafbart forhold, kan begrundelsen begrænses i forhold til den anden part, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, jf. § 15.

Tilsvarende kan det være relevant efter reglerne i forvaltningsloven § 15 at begrænse aktindsigten af hensyn til den anden parts private interesser.
En meddelt besøgstilladelse kan tilbagekaldes, hvis besøgsreglerne overtrædes, eller såfremt man undlader at følge personalets anvisninger.

Børn
Skal have en særskilt besøgstilladelse.
Besøg af børn (under 15 år) kan normalt kun finde sted under ledsagelse af en voksen.

Besøg af børn (under 18 år) kan normalt kun finde sted med samtykke fra forældremyndighedens indehaver. I tilfælde, hvor forældrene har fælles forældremyndighed, skal det i det enkelte tilfælde overvejes, om der skal indhentes samtykke fra begge forældrene.

Jvf. § 14 i bekendtgørelse om adgangen til besøg mv. til indsatte, der udstår fængselsstraf i kriminalforsorgens institutioner.

I disse tilfælde er det som udgangspunkt begge forældre der skal underskrive.

Økonomisk støtte til transport ved besøg af børn 
Det er muligt at søge om dækning af transportudgifter til børn af indsatte i forbindelse med besøg ved forældre indsat i arresthus eller fængsler. Der kan ydes transporthjælp til dækning af rejse med offentlig transport fra barnets bopæl til fængslet.
I Nr. Snede fængsel skal følgende procederer anvendes:

 • Udgangspunktet er, at evt. bevilling forudsætter, at den indsatte ikke er i regelmæssig udgang og der kan søges om hjælp til dækning af barnet/børnene samt en ledsagers transport én gang pr. måned.
 • Én gang pr. måned anskues som en kalendermåned.
 • Ansøgning sker via et ansøgningsskema og det er ansøgeren, som skal udfylde skemaet med relevante oplysninger. Der er ingen krav om dokumentation – ansøgningen forudsætter dog, at den er underskrevet med en tro og love erklæring.
 • Det er socialrådgiveren, som afklarer hvorvidt den pårørende opfylder kriterierne for økonomisk hjælp til transportudgiften. Bevillingen skal skrives i handleplanen og revurderes hvert halve år, gældende fra den dato, hvor bevillingen er givet. Det skal fremgå af bevillingen, hvor meget beløbet tænkes at udgøre pr. gang.
 • Den besøgende skal ved afvikling af besøget medbringe et udfyldt transportbilag, hvilket personalet i besøget underskriver efter afvikling af besøget og sørger for bliver fremsendt til økonomiafdelingen, som vil varetage udbetalingen af transportstøtten til de pårørende.
 • De indsatte vil blive orienteret omkring muligheden for bevilling af transportstøtten via opslag på afdelingen og det vil blive indskrevet i de enkelte afdelingers husorden. 
 • Hent skemaer og blanketter her.

 

Hvad må man medbringe til besøg – og hvad er forbudt?

 • Mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr eller tilbehør må ikke medbringes indenfor fængslets område.
 • Det er strafbart efter straffelovens § 124, stk. 4 at medbringe mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i lukkede fængsler.
 • Du må ikke medbringe nogen former for knive, våben eller våbenlignende genstande og heller ikke bestik, tallerkner og glas. Der er engangsservice i besøgsafdelingen, som I kan bruge, hvis I skal have noget at spise.
 • Du må ikke medbringe tobaksvarer, drikkevarer, mad i væskeform og ingen tuber eller flasker til besøget.
 • Du må heller ikke medbringe genstande eller madvarer, som er vanskelige at undersøge.
 • Du må gerne medbringe mad og slik i et begrænset omfang, svarende til hvad I vil kunne fortære i løbet af besøget.
 • Den indsatte må medbringe kaffe og te til besøg, samt uåbnede drikkevarer og madvarer i et begrænset omfang. Indsatte må ligeledes medbringe tilberedt mad, som dog skal være let at undersøge for personalet.
 • Den indsatte må ikke tage mad, drikkevarer, nydelsesmidler, penge eller andre genstande med tilbage fra besøget. Eventuelle madrester vil derfor blive destrueret, hvis ikke du ønsker at tage dem med igen.
 • I december måned må indsatte tage julegaver med tilbage til afdelingen, ligesom indsatte i forbindelse med fødselsdag må tage fødselsdagsgaver med tilbage på afdelingen.
 • Du må derfor gerne medtage jule – og fødselsdagsgaver. Personalet undersøger gaverne inden de udleveres til den indsatte.
 • Gavens/gavernes værdi må samlet set ikke overstige 1.000 kr.
 • Du kan ikke indlevere penge til indsatte i forbindelse med besøg. Du kan give indsatte penge via bankoverførsel.

Overværet besøg
Hvis det i det enkelte tilfælde ud fra ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn findes påkrævet, kan det bestemmes, at besøg skal gennemføres under overværelse af personale i institutionen.

Overværet besøg vil overvejende blive bragt i anvendelse i de tilfælde, hvor der er tale om nærtstående personer, og hvor det vil virke uforholdsmæssigt indgribende at give afslag på besøg. Der er altid tale om en konkret vurdering
Det er ikke tilladt at ryge under overværet besøg.
Overværet besøg skal altid overvejes, når der gives afslag på uoverværet besøg

Særligt om advokater
Efter straffuldbyrdelseslovens § 53, jf. § 51, overværes besøg ikke,hvis den besøgende er advokat og

1) beskikket for eller valgt af den indsatte som forsvarer i den straffesag, der har ført til indsættelse i institutionen, eller i en verserende straffesag, eller

2) efter retsplejelovens § 733 antaget af justitsministeren til at beskikkes som offentlig forsvarer.

Der kan ved overværet besøg stilles krav om, at samtalen foregår på et sprog, som den, der overværer besøget, forstår. Om et sådant krav skal stilles, beror på en konkret vurdering af, om det i det enkelte tilfælde er forsvarligt, at samtalen føres på et andet sprog.

Overværet besøg har en varighed af 1 time.
Besøg kan afbrydes, hvis dette findes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.